AQI
53
科尔沁左中旗,二级(良)
更新时间:2022-05-28 09:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
53
AQI
20
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
空气质量非常好,非常适合户外活动,趁机出去多呼吸新鲜空气。污染危害:预计24小时内吸入 PM2.5 288微克,其中有192微克沉淀进肺泡无法排出,引起心肺疾病死亡风险升高6.5%,癌症死亡风险升高8.9%。
科尔沁左中旗各监测站详细pm2.5
监测站点 AQI pm2.5指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
科尔沁左中旗24小时pm2.5
科尔沁左中旗最近30天pm2.5
吐槽今日空气
周边城市
空气质量指数31
空气质量指数54
空气质量指数46
空气质量指数52
国内重点城市
空气质量指数32
轻度污染
空气质量指数138
空气质量指数27
空气质量指数73
空气质量指数34
空气质量指数20
空气质量指数40
空气质量指数16